ANBI

ANBI

Beleid & Financiën
Stichting Forzsa
RSIN 854423977

Forzsa
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

Overdag werkdagen
T. 0321 387901

KvK Flevoland: 61637491
NL 64 ABNA 0543522806 t.n.v. Stichting Forzsa
Aanleiding
Forzsa is een stichting opgericht door Ton de Bie en René Ros. Beiden zijn zelf verslaafden in herstel en al meer dan 20 jaar nuchter. Forzsa is in 2014 opgericht om het ‘ zwarte gat’ te voorkomen, waar veel verslaafden eenmaal thuis, na een behandeling in terecht komen. Velen vallen dan terug in hun oude verslavingsgedrag.

Doelen
-Het (doen) begeleiden en re-integreren van verslaafden en/of mensen met een psychische aandoening
-Het begeleiden van de naast betrokkenen en/of familie van verslaafden.

De stichting tracht deze doelen onder mee te bereiken door:
-Het bieden van coaching, interventie en dagbesteding aan de betrokkenen, hun partner en/of naast betrokkenen.
-Het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.
-Zowel nationaal als internationaal al datgene doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

ANBI
Stichting Forzsa biedt meer dan alleen ondersteuning en begeleiding bij verslaving.
Deze initiatieven kunnen mede mogelijk worden gemaakt door giften en donaties, fondsenwerving en sponsoring van bedrijven.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Algemene informatie over de ANBI vindt u via deze link Belastingdienst

Verhogen van kwaliteit van leven, van de inwoner met verslavingsproblematiek
Door inzet van vroeg signalering op verslavingsproblematiek. Doordat professionals, vrijwilligers en inwoners weten hoe ze verslavingsproblematiek kunnen signaleren en een beroep kunnen doen op een ervaringsdeskundige begeleider, die zelf een verslaafde in herstel is, kan eerder geholpen worden bij verslavingsproblematiek.

Voorbeelden van initiatieven zijn:

Bemoeizorg (ervaringsdeskundige inzet)
Het is vaak lastig binnen te komen bij de doelgroep. Er gaat dan ook wat tijd overheen, voordat het vertrouwen gewonnen is. Als een verslaafde begeleiding en ondersteuning wil voor zijn problematiek, dan meldt Forzsa dit bij de gemeente. Voor dit voortraject ontvangt Forzsa vaak geen financiering.

Begeleiden van naasten (familie)
Naasten en andere betrokkenen kunnen wij bijstaan in de omgang met de verslaafde. We kunnen inzicht in verslavingsgedrag vergroten, kennis over verslaving geven en eventueel samen met naasten interventies zetten, om de verslaafde te mobiliseren tot behandeling/ begeleiding.

Voorlichting (op wijk- organisatie en bestuurlijk niveau)
Op verzoek geven wij voorlichting over verslaving. Er zijn veel mistanden en vooroordelen over verslaving. Dit willen wij wegnemen door juiste informatie te geven. In onze voorlichting vertellen wij altijd ons eigen verhaal over onze eigen verslaving en ons herstel daarvan.

Voorlichting aan specifieke doelgroepen
Voorlichting op maat aan bijv. jongeren, senioren, allochtonen, mensen met een psychische kwetsbaarheid enz..

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Forzsa bestaat uit:
Voorzitter/penningmeester: mevrouw I. Piël
Secretaris: mevrouw N. de Nie

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Forzsa is onbezoldigd. Voor de medewerkers (begeleiders e.d.) wordt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.

Beleid
Door betere samenwerking, betere budgetbenutting en betere uitwisseling van kennis en ervaringen, willen we zorgen dat Stichting Forsza de toegevoegde waarde binnen het hersteltraject en de omgeving van de verslaafde kan blijven bieden.

Jaarplan 2020

Resultaten 2019

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als actief lid van de maatschappij en nemen daarom deel aan het maatschappelijk debat rondom zorg en welzijn. Dat doen we vanuit wederzijds respect en aandacht voor elkaars waarden. We zien de unieke krachten én de mogelijkheden tot samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, om zo een visie waarin onze doelgroep centraal staat onder de aandacht te brengen.

Jaarrekening 2018